33 titles in BHL China beginning with T

Sort By:

This collection contains 996 volumes from 996 titles, containing 318975 pages.

 1. tai hu dong ting shan de guo shu 太湖洞庭山的果树
  By: zhong guo ke xue yuan nan jing zhong shan zhi wu yuan 中国科学院南京中山植物园
  Publication info: shang hai ke xue ji shu chu ban she chu ban 上海科学技术出版社出版
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 2. tai wan di li 台湾地理
  By: song jiatai 宋家泰
  Publication info: zheng zhong shu ju 正中书局
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 3. tai wan di li 台湾地理
  By: wu zhuangda 吴壮达
  Publication info: shang wu yin shu guan 商务印书馆
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 4. tai wan fen sheng di zhi 台湾分省地志
  By: li zhenming 李震明
  Publication info: zhong guo shu ju yong ning yin shua chang 中华书局永宁印刷厂
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 5. tai wan lan ke zhi wu . di yi ce 台湾兰科植物
  By: lin zan biao ( T s a n - p i a o L i n ) zhu 林赞標(Tsan-piao L in)著
  Publication info: wang ji qi 王积祺
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 6. tai wan mu ben zhi wu tu zhi
  By: liu tang rui
  Publication info: guo li tai wan da xue nong xue yuan yin hang
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 7. tai wan mu ben zhi wu tu zhi . xia juan 台湾木本植物图誌.下卷
  By: liu tang rui zhu 刘棠瑞著
  Publication info: da jin yin shua you xian gong si 大近印刷有限公司
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 8. Tai wan nian jian
  By: Tai wan xin sheng bao she
  Publication info: Tai wan xin sheng bao she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 9. tai wan re dai zhi wu cai se tu jian 台湾热带植物彩色图鑑
  By: he feng ji zhu 何风吉著
  Publication info: yi shu cai se yin shua gong si 艺术彩色印刷公司
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 10. tai xian chong hua shi
  By: yang jing zhi lu lin huang
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 11. tai xian zhi wu he jue lei zhi wu
  By: wang ka ji
  Publication info: ke ji wei sheng chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 12. tang sheng wu xue yu tang sheng wu gong cheng
  By: zhang shu zheng
  Publication info: qing hua da uxe chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 13. tian jian de za cao 田间的杂草
  By: sun daiyang,liu fangxun 孙岱阳,刘昉勋
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 14. tian jian zuo wu yu zhong xue ji zhong zi fan yu xue 田间作物育种学及种子繁殖学
  By: you li ye fu 尤里耶夫
  Publication info: cai zheng jin ji chu ban she 财政经济出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 15. tian jin zhi wu zhi
  By: liu jia yi
  Publication info: tian jin ke xue ji shu chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 16. tian mu shan zhi wu zhi 天目山植物志
  By: ding bing yang [ deng ] zong zhu bian jin xiao feng ben juan zhu bian丁炳扬[等]总主编 ; 金孝锋本卷主编
  Publication info: zhe jiang da xue chu ban she浙江大学出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 17. tian mu shan zhi wu zhi 天目山植物志
  By: ding bing yang [ deng ] zong zhu bian zhang fang gang ben juan zhu bian丁炳扬[等]总主编 ; 张方钢本卷主编
  Publication info: zhe jiang da xue chu ban she浙江大学出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 18. tian mu shan zhi wu zhi 天目山植物志
  By: ding bing yang [ deng ] zong zhu bian jin shui hu ben juan zhu bian丁炳扬[等]总主编 ; 金水虎本卷主编
  Publication info: zhe jiang da xue chu ban she浙江大学出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 19. tian mu shan zhi wu zhi 天目山植物志
  By: ding bing yang [ deng ] zong zhu bian chen zheng hai ben juan zhu bian丁炳扬[等]总主编 ; 陈征海本卷主编
  Publication info: zhe jiang da xue chu ban she浙江大学出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 20. tian ran wen yan qu liu yu yao gan ying yong yan jiu
  By: chen zheng yi
  Publication info: ke xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 21. tie xi jun 铁细菌
  By: huo luo de ni 霍洛得尼
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 22. tong gong mei zai yi xue shang de ying yong
  By: fang ding fang shi rong
  Publication info: ren min wei sheng chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 23. tong ji sheng tai xue fang fa he ji suan ru men
  By: Jhon A.la de wei ge James F.lan nuo zi
  Publication info: nei meng gu da xue chu ban she
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 24. tu nong yao zhi 土农药志
  By: zhong hua ren min gong he guo nong ye bu 中华人民共和国农业部
  Publication info: nong ye chu ban she chu ban 农业出版社出版
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 25. tu ragn ji tu rang di li xue can kao zi liao jian jie 土壤学及土壤地理学参考资料简介
  By: bei jing shi da di li xi tu rang di li yan jiu ban 北京师大地理系土壤地理研究班
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 26. tu rang diao cha ji zhi tu 土壤调查及制图
  By: sa duo pu ni ke fu 萨多甫尼科夫
  Publication info: zheng guo ke xue yuan 中国科学院
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 27. tu rang diao cha shou ce 土壤调查手册
  By: song daquan 宋达泉
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 28. tu rang diao cha 土壤调查
  By: an hui sheng shui li dian li ting kan ce she ji yuan 安徽省水利电力厅勘测设计院
  Publication info: shui li dian li chu ban she 水利电力出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 29. tu rang fei liao yan jiu bao gao hui bian 土壤肥料研究报告汇编
  By: zhong guo nong ye ke xue yuan hua dong nong ye yan jiu suo zhu bian 中国农业科学院华东农业研究所主编
  Publication info: ke xue ji shu chu ban she chu ban 科学技术出版社出版
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 30. tu rang ji kan.di er hao,zhong guo ke xue yuan lin ye tu rang yan jiu bao gao ji 土壤集刊.第二号,中国科学院林业土壤研究所研究报告集
  By: tu rang ji kan bian wei hui zhu bian,zhu ji fan 土壤集刊编委会主编,朱济凡
  Publication info: ke xue chu ban she chu ban 科学出版社出版
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 31. tu rang ji kan.di yi hao,zhong guo ke xue yuan lin ye tu rang yan jiu bao gao ji 土壤集刊.第一号,中国科学院林业土壤研究所研究报告集
  By: song da quan,tu rang ji kan bian wei hui 宋达泉,土壤集刊编委会
  Publication info: ke xue chu ban she chu ban 科学出版社出版
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 32. tu rang pu cha jian ding yu tu rang fen lei zhi tu wen ti 土壤普查鉴定与土壤分类制图问题
  By: nong ye bu quan guo tu rang bu cha ban gong shi 农业部全国土壤普查办公室
  Publication info: nong ye chu ban she 农业出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book
 33. tu rang wei sheng wu xue wen ti tao lun hui lun wen ji 土壤微生物学问题讨论会论文集
  By: A.A.伊姆舍涅茨基
  Publication info: ke xue chu ban she 科学出版社
  Contributed by: Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences
  BHL Collections: BHL China
  View Book