Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =
Add this to your Mendeley library Report an error

Title

Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =Icones filicum sinicarum /by Hsen Hsu Hu and Ren Chang Ching.

By


Genre

Book

Publication info

Nanking :Peiping :Metropolitan Museum of Natural History, Academia Sinica ;Fan Memorial Institute of Biology,1930-1958.

Subjects

China , Plants , Pteridophyta

DOI

http://dx.doi.org/10.5962/bhl.title.14562

Find in a local library

Title

Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =Icones filicum sinicarum /by Hsen Hsu Hu and Ren Chang Ching.

By

Hu, Hsen Hsu, 1894-1968

Ching, Ren Chang.
Beiping Jingsheng Sheng wu diao cha suo.
Zhongguo ke xue yuan. Metropolitan Museum of Natural History, Nanking.

Genre

Book

Publication info

Nanking :Peiping :Metropolitan Museum of Natural History, Academia Sinica ;Fan Memorial Institute of Biology,1930-1958.

Subjects

China , Plants , Pteridophyta

Call Number

QK529.C4H8 1930-58

Language

English

Identifiers:

OCLC: 2918811

DOI

http://dx.doi.org/10.5962/bhl.title.14562

Find in a local library

Download MODS

<mods xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="3.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-0.xsd">
<titleInfo>
<title>Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =Icones filicum sinicarum /by Hsen Hsu Hu and Ren Chang Ching.</title>
</titleInfo>
<name type="personal">
<namePart>Hu, Hsen Hsu,</namePart>
<namePart type="date">1894-1968</namePart>
</name>
<name type="personal">
<namePart>Ching, Ren Chang.</namePart>
</name>
<name type="corporate">
<namePart>Beiping Jingsheng Sheng wu diao cha suo.</namePart>
</name>
<name type="corporate">
<namePart>Zhongguo ke xue yuan. Metropolitan Museum of Natural History, Nanking.</namePart>
</name>
<typeOfResource>text</typeOfResource>
<genre authority="marcgt">book</genre>
<originInfo>
<place>
<placeTerm type="text">Nanking :Peiping :</placeTerm>
</place>
<publisher>Metropolitan Museum of Natural History, Academia Sinica ;Fan Memorial Institute of Biology,</publisher>
<dateIssued>1930-1958.</dateIssued>
<dateIssued encoding="marc" point="start">1930</dateIssued>
</originInfo>
<language>
<languageTerm authority="iso639-2b" type="text">English</languageTerm>
</language>
<subject>
<geographic>China</geographic>
</subject>
<subject>
<topic>Plants</topic>
</subject>
<subject>
<topic>Pteridophyta</topic>
</subject>
<classification authority="lcc">QK529.C4H8 1930-58</classification>
<identifier type="uri">http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/14562</identifier>
<identifier type="oclc">2918811</identifier>
</mods>

Download BibTeX citations

@book{bhl50543,
title = {Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =Icones filicum sinicarum /by Hsen Hsu Hu and Ren Chang Ching. },
volume = {v.1 (1930)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/50543},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/14562},
publisher = {Nanking :Peiping :Metropolitan Museum of Natural History, Academia Sinica ;Fan Memorial Institute of Biology,},
author = {Hu, Hsen Hsu, and Ching, Ren Chang. and Beiping Jingsheng Sheng wu diao cha suo. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {1930},
pages = {158},
keywords = {China|Plants|Pteridophyta|},
}

@book{bhl53024,
title = {Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =Icones filicum sinicarum /by Hsen Hsu Hu and Ren Chang Ching. },
volume = {v.2-3 (1934-35)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/53024},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/14562},
publisher = {Nanking :Peiping :Metropolitan Museum of Natural History, Academia Sinica ;Fan Memorial Institute of Biology,},
author = {Hu, Hsen Hsu, and Ching, Ren Chang. and Beiping Jingsheng Sheng wu diao cha suo. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {1934},
pages = {316},
keywords = {China|Plants|Pteridophyta|},
}

@book{bhl50797,
title = {Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =Icones filicum sinicarum /by Hsen Hsu Hu and Ren Chang Ching. },
volume = {v.4 (1937)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/50797},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/14562},
publisher = {Nanking :Peiping :Metropolitan Museum of Natural History, Academia Sinica ;Fan Memorial Institute of Biology,},
author = {Hu, Hsen Hsu, and Ching, Ren Chang. and Beiping Jingsheng Sheng wu diao cha suo. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {1937},
pages = {155},
keywords = {China|Plants|Pteridophyta|},
}

@book{bhl53594,
title = {Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =Icones filicum sinicarum /by Hsen Hsu Hu and Ren Chang Ching. },
volume = {v.5 (1958)},
url = {http://www.biodiversitylibrary.org/item/53594},
note = {http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/14562},
publisher = {Nanking :Peiping :Metropolitan Museum of Natural History, Academia Sinica ;Fan Memorial Institute of Biology,},
author = {Hu, Hsen Hsu, and Ching, Ren Chang. and Beiping Jingsheng Sheng wu diao cha suo. and Zhongguo ke xue yuan.},
year = {1958},
pages = {154},
keywords = {China|Plants|Pteridophyta|},
}

Download EndNote citations

%0 Book
%A Hu, Hsen Hsu,
%A Ching, Ren Chang.
%A Beiping Jingsheng Sheng wu diao cha suo.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1930
%T Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =Icones filicum sinicarum /by Hsen Hsu Hu and Ren Chang Ching.
%C Nanking :Peiping :
%I Metropolitan Museum of Natural History, Academia Sinica ;Fan Memorial Institute of Biology,
%V v.1 (1930)
%! Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =
%L QK529.C4 H8 1930
%K China
%K Plants
%K Pteridophyta
%G English
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/50543
%R 10.5962/bhl.title.14562%0 Book
%A Hu, Hsen Hsu,
%A Ching, Ren Chang.
%A Beiping Jingsheng Sheng wu diao cha suo.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1934
%T Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =Icones filicum sinicarum /by Hsen Hsu Hu and Ren Chang Ching.
%C Nanking :Peiping :
%I Metropolitan Museum of Natural History, Academia Sinica ;Fan Memorial Institute of Biology,
%V v.2-3 (1934-35)
%! Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =
%L QK529.C4 H8 1934-35
%K China
%K Plants
%K Pteridophyta
%G English
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/53024
%R 10.5962/bhl.title.14562%0 Book
%A Hu, Hsen Hsu,
%A Ching, Ren Chang.
%A Beiping Jingsheng Sheng wu diao cha suo.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1937
%T Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =Icones filicum sinicarum /by Hsen Hsu Hu and Ren Chang Ching.
%C Nanking :Peiping :
%I Metropolitan Museum of Natural History, Academia Sinica ;Fan Memorial Institute of Biology,
%V v.4 (1937)
%! Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =
%L QK529.C4 H8 1937
%K China
%K Plants
%K Pteridophyta
%G English
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/50797
%R 10.5962/bhl.title.14562%0 Book
%A Hu, Hsen Hsu,
%A Ching, Ren Chang.
%A Beiping Jingsheng Sheng wu diao cha suo.
%A Zhongguo ke xue yuan.
%D 1958
%T Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =Icones filicum sinicarum /by Hsen Hsu Hu and Ren Chang Ching.
%C Nanking :Peiping :
%I Metropolitan Museum of Natural History, Academia Sinica ;Fan Memorial Institute of Biology,
%V v.5 (1958)
%! Zhongguo jue lei zhi wu tu pu =
%L QK529.C4 H8 1958
%K China
%K Plants
%K Pteridophyta
%G English
%U http://www.biodiversitylibrary.org/item/53594
%R 10.5962/bhl.title.14562